Štúdijné odbory

V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou skupinového vyučovania, individuálneho vyučovania v hudobnom odbore, v predprípravnom štúdiu, v prípravnom štúdiu, štúdiu I. stupňa základného štúdia, štúdiu II. stupňa, štúdiu pre dospelých. Všetky odbory majú samostatné učebné plány, projekty. Nadaným a talentovaným žiakom a študentom poskytujeme rozšírené vyučovanie, ktoré je zamerané na projekty umeleckej prípravy na umelecké školy. Výsledky výchovno-vzdelávacej práce sú prezentované vo výstupoch a prezentáciách odborov. Koncepcia výchovno-vzdelávacej práce je realizovaná v zmysle umeleckého vzdelávacieho programu ISCED-IB ISCED-2B v 1.- 4.ročníkoch, 5.-9.ročníkoch základného štúdia, na II.stupni základného štúdia a štúdia popri zamestnaní ŠPD.

Výtvarný odbor

 • v odbore výtvarnej tvorby a výchovy ponúkame výtvarné vzdelávanie od roku 2001.
 • obsah štúdijného programu má koncepciu vzdelávacích štandárd, v ktorých sa alternatívne možnosti výtvarnej výchovy vzájomne prelínajú a dopĺňajú.
 • v rámci všetkých štúdijných programov deti, študenti, dospelí, stvárňujú témy pomocou prostriedkov výtvarného jazyka – línií, farieb, tvarov, materiálov a používajú k tomu kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie, dekoratívnu činnosť, plastické a priestorové vytváranie, objektovú a akčnú tvorbu, počítačovú grafiku.
 • úlohy štúdijného programu realizujeme metodikou výtvarných radov, projektov, spojených nosnou témou.
 • štúdium je možné od 4-5 rokov pre deti v predprípravnom od 5 rokov pre deti v prípravnom štúdiu.
 • od 6 – 7 rokov do 19 rokov na I. stupni a II. stupni základného štúdia, ktoré končí absolutóriom.
 • v štúdiu pre dospelých.
 • v kurzoch kreatívnej tvorby s deťmi.

Vyučovanie: je realizované denne v čase od 12:00 – 19:00 hod. v troch časových jednotkách, v prípravnom štúdiu v dvoch hodinách podľa dohody s vyučujúcim.

Na čo sa môžete tešiť v školskom roku 2016/2017 ? Na vlastné školské projekty v roku 10-teho výročia založenia školy! :-)

Hudobný odbor: v Martine – Záturčí pôsobí HO od septembra 2007.

Ponúkame:- kvalitné hudobné vzdelávanie v prípravnom štúdiu, štúdiu na I. a II. stupni, štúdium pre dospelých, hru na : keyboard, akordeón, klavír, husle, zobcovej a priečnej flaute, gitare, možnosť hry v komorných zoskupeniach, možnosť vystupovania na verejných koncertoch školy.

Na hodinách teórie sa učíme: Orientovať sa v notovom zápise – f, g , c – kľúče, Intonáciu a rytmu, Piesne – ich rozbor, spev, Tempové označenia, Dynamické označenia, Durové, molové, stredoveké stupnice, Intervaly, Tvorbu vlastnej piesne… Využívame formy : piesňová, fúga, rondo, variácie, sonátová forma, sonátový cyklus, Náuku o hudobných nástrojoch, Dejiny hudby – od najstarších čias až po súčasnosť, Počúvať hudbu, Čítanie a písanie recenzií …

NOVÝ KOLEKTÍVNY PREDMET: V novom školskom v rámci rozšíreného vyučovania chystáme nový kolektívny predmet, kde sa žiaci budú môcť zdokonaliť: v oblasti kompozície, komornej hry, rozšírenia svojich interpretačných zručností, prepojenia slova, maľby a hudby, možnosti rozvíjania predstavivosti a kreativiy.

Projekt sa bude držať jednej témy: hudba k filmu, hudba k rozprávke, hudba k obrazom, Vianoce, mladí skladatelia. Žiaci budú vystupovať ako s ú b o r na koncertoch školy. V prípade veľkého úspechu, vytvoríme vlastné CD. Na čo sa môžete tešiť v školskom roku? Na veľa ďalších aktivít pre Vaše šikovné a talentované deti! :-)

Vyučovanie: je realizované denne v čase od 12.00 hod. – 19.30 hod. v určených časových jednotkách,v prípravnom štúdiu v popoludňajších hodinách podľa dohody s vyučujúcim.

 Odbor dramatickej tvorby, literárno-dramatický odbor 

 • v odbore dramatickej tvorby ponúkame vzdelávanie v oblasti dramatickej tvorby. Obsahom štúdia je rozvoj rečovej a pohybovej kultúry, tvorivého myslenia, verbálneho, hereckého prejavu, kreatívneho myslenia, cítenia, kreativity hlasového a pohybového prejavu, schopnosti empatického myslenia a integrácie do kolektívu, prejavu emócií./li>
 • pri tvorivej realizácii finálnych prezentácií využívame prvky alternatívneho divadla s využitím symbolu, alternatívnych výrazových prostriedkov formou vždy zaujímavých vlastných projektov.
  Vyučovanie:je realizované v pondelok v čase od 15.00 hod. – 18.00hod. v určených časových jednotkách.