Naše úspechy

VÝTVARNÝ ODBOR

Pravidelne vystavujeme v našej školskej, ateliérovej „Galérii“, kde prezentujeme výsledky práce, výtvarných radov a projektov.

Uskutočnili sme výstavy výtvarných prác:

1. V Slovenskom národnom múzeu v Martine – jún –september 2008.

2. Výstavu výtvarných absolventských prác a prác študentov ŠPD – máj 2008.

3. Výstavu výtvarných prác „Naša stanica“ na stanici v Martine, vo Vrútkach – od mája 2008.

4. Vystavujeme výtvarné práce v Skanzene Martin, na Mestskom úrade v Martine, v zdravotnom stredisku v Záturčí.

5. V decembri 2008 sme zrealizovali „Vianočné dialógy“ v rámci ktorých sa prezentovali všetky odbory. Uskutočnila sa vernisáž „Čas padajúcich gaštanov“.

6. Vo februári 2009 sme vyhodnotili výsledky, ktoré získali naši žiaci na národných a medzinárodných prezentáciách vo výtvarnom odbore.

7. Večer pre víťazov bol v ŠKD v Martine, dňa 4.mája 2009, zrealizovaný školou pre študentov výtvarného odboru a odboru dramatickej tvorby, ktorí reprezentovali úspešne školu v roku 2009.

V roku 2007 – 2008: VÝTVARNÝ ODBOR

1. Medzinárodná výtvarná súťaž Lidice 2008 nám priniesla výborné výsledky :

– Kolekcia výtvarných prác získala medailu – LIDICKÁ RUŽA

– Medailu získali aj 2 žiaci školy.

– Ocenenie získalo 11 žiakov :

2. V medzinárodnej detskej výtvarnej súťaži Bienále grafiky v Poľsku-Toruni 2008 získalo ocenenie 13 žiakov.

3. V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Európa v škole 2008 získali naši žiaci Cenu za kolekciu.

4. V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže detský výtvarný Trenčín získali žiaci Zlaté slnko 2007.

5. V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Výtvarné alternatívy v Považskej Bystrici získali naši žiaci Cenu za kolekciu výtvarných prác.

6. V medzinárodnej výtvarnej súťaži Bienále fantázie v Martine získali žiaci 32 ocenení.

 

V roku 2008 – 2009 – 2010: VÝTVARNÝ ODBOR

1. V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Detský výtvarný Trenčín získali naši žiaci ZLATÉ SLNKO za kolekciu výtvarných prác 2009.

2. X. ročník Bienále VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY, celoslovenská výtvarná súťaž s medzinárodnou účasťou v Považskej Bystrici – cena MŠ SR za kolekciu výtvarných prác s udelením práva vystavovať kolekciu výtvarných prác v roku 2010.

3. Európa v škole celoslovenské kolo, študenti II.stupňa – cena za kolekciu, 2 vycestovania študentov do Nemecka.

4. Celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou Zelený svet. Hlavná cena za kolekciu výtvarných prác, Diplomy pedagógom: Cena poroty Mgr. Libuši Turicovej a Mgr. Alexandre Pilkovej za inovačný prístup v pedagogickej práci.

 

V roku 2011: VÝTVARNÝ ODBOR

1. Cena za kolekciu výtvarných prác Európa v škole celoslovenské kolo, študenti II.stupňa.

2. Medzinárodná prezentácia víťaznej kolekcie z X.ročníka Bienále VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY, celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou v Považskej Bystrici – ocenenej MŠ SR – „DARY ZEME I.-III. v galérii dieťaťa v Toruni – Poľsku, máj – júl 2011, vernisáž 20.05.2011. Účasť na vernisáži v Galérii dieťaťa v Toruni – Poľsku.

 

V roku 2012: VÝTVARNÝ ODBOR

26.marec – 26.apríl – reprezentačný „VÝBER I “- výstava z víťazných kolekcií

školy k 5.výročiu  založenia školy v Turčianskej galérii v Martine.

11.mája         – cena v celoslovenskej súťaži EURÓPA v ŠKOLE za kolekciu  v kategórii, kolektívne práce „O človeku“.

– cena v celoslovenskej súťaži EURÓPA V ŠKOLE  II.stupeň, Jakub

Šuvada, vycestovanie do zahraničia.

11.mája         – 56 čestných uznaní udelených na XX.ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaži  Bienále fantazie.

V roku 2021 a 2022: VÝTVARNÝ ODBOR

Cena ministra kultúry za kolekciu výtvarných prác v rámci medzinárodnej výtvarnej súťaže Výtvarné alternatívy organizovanej ZUŠ I.W.Kráľa v Považskej Bystrici. V rámci výstavy Výtvarné alternatívy prezentuje 29.4.2022 naša SúZUŠ výtvarné práce ako jedna z troch ocenených v minulom šk.roku.

V roku 2008–2009: ODBOR DRAMATICKEJ TVORBY

V roku 2008: 2.miesto celoslovenská súťaž ZUŠ v Topoľčanoch s inscenáciou „9 + jedna svinka“.

V roku 2009: 3.miesto-krajská prehliadka detských divadelných súborov s incenáciou „O Vierke, ktorá si špárala v nose“.

Nina Tarasovičová – nominovaná na celoslovenskú súťaž so scénickou
miniaturou “Rozprávky pre neposlušné deti“.

V roku 2011: 1.miesto – celoslovenská súťaž ZUŠ v Topoľčanoch s incenáciou „Námorník a loďka“. S tou istou inscenáciou získali na krajskej
prehliadke v Žiline cenu usporadateľa prehliadky.

V roku 2012: 1.miesto na regionálnej a krajskej prehliadke divadla mladých s inscenáciou “Self terapia“.

Nina Tarasovičová – 1.miesto na regionálnej prehliadke v prednese prózy, 1.miesto Námestovské divadelné dni – krajská prehliadka amatérskeho divadla a divadla mladých.

V roku 2021: Cena ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci výtvarnej súťaže Výtvarné alternatívy z medzinárodnou účasťou - ZUŠ IWK Považská Bystrica. 

V roku 2021: HUDOBNÝ ODBOR 

Zlaté a strieborné pásma v rámci hudobnej celoslovenskej súťaže Smižianska gitara.

Pod odborným vedením p. Mgr.Libuše Turicovej, v posledné roky aj Mgr.art. A. Pilkovej, Mgr.A.Mgr. M. Turica  bolo od roku 2006 na stredné a vysoké školy prijatých viac ako 200 absolventov. Na príprave študentov spolupracovali: Mgr.art.P.Illovský, Mgr.art.M. Ferklová, J. Šuvada.    

 

Prijatým študentom srdečne blahoželáme, želáme veľa úspechov, naplnenia štúdijných a profesných cieľov.