Pedagógovia školy

 
Motto: "Šťastný je žiak, ktorý sa dostane do rúk dobrého učiteľa":-)
 
 

Na škole vyučujú:

- vo výtvarnom odbore 

Mgr.Alexandra Pilková,MBA - zriaďovateľka a hlavná ekonómka školy - vyučuje v hlavnej budove SúZUŠ a na SZŠ a SMŠ T.Zanovita
 
Mgr.Libuša Turicová - riaditeľka školy - vyučuje v hlavnej budove, na elokovanom pracovisku v SZŠ Bell Amos a na elokovanom pracovisku 1.SMŠ Zvolenská
 

Mgr.A.Mgr.Marcel Turic - zástupca školy - vyučuje v hlavnej budove SúZUŠ, venuje sa aj výtvarnej príprave na umelecké školy

Mgr.art Alexandra Pilkova ml. - vedúca výtvarného odboru - vyučuje v hlavnej budove SúZUŠ, venuje sa aj výtvarnej príprave na umelecké školy

Mgr.Ján Bóna - vyučuje na elokovanom pacovisku v SZŠ T.Zanovita

Mgr.Helena Chomová - vyučuje v hlavnej budove SúZUŠ

JUDr.Katarína Pilková,LLM - vyučuje na elokovanom pracovisku v SMŠ a SZŠ T.Zanovita

 

- v hudobnom odbore
 
Mgr.Katarína Thron, DiS.art. - vedúca hudobného odboru - vyučuje hru na akordeón, keyboard, venuje sa komornej hre
 
Bc.Michal Haľama, DiS.art. - vyučuje hru na zobcovú flautú, klarinet, saxafón, venuje sa jazzovej hudbe, vedie školskú jazzovú skupinu

Mgr.art.Mária Kosperová, DiS.art. vyučuje hru na klavír, venuje sa komornej a súborovej hre, komponuje a korepetuje 

Mgr.art.Marián Lepieš, DiS.art. - vyučuje hru na klasickú aj elektrickú gitaru, venuje sa komornej a súborovej hre

Mgr.art.Janka Kulkovská, DiS.art. - uč.hudobného odboru, vyučuje priečnu flautu a komornú hru.

MgA.Lenka Turčanová, DiS.art. uč.hudobného odboru, vyučuje spev, zborový spev, klavír a hudobnú náuku.

Daniela Čerňanská, DiS.art.- uč.hudobného oboru, vyučuje husle a komornú hru.

 

V nedávnej minulosti na škole pôsobili pedagógovia:

Radovan Varga - vyučoval hru na husle, venoval sa komornej hre. 

Oľga Vongrejová - vyučovala hru na klavír, korepetovala. 

Mgr.art. Miroslav Hanáček  - vyučovala zobcovu flautu, priečnu flautu, hudobnú náuku, komornú a súborovú hru. 

.

Mgr. Libuša Turicová, riaditeľka školy, uč. výtvarného odboru.

 

    Po štúdiu na Pedagogickej škole v Leviciach v roku 1964, pokračovala v štúdiách na Pedagogickej fakulte v Nitre, na Univerzite M.Bella v Banskej Bystrici v odboroch Slovenský jazyk – výtvarná výchova – pedagogika. Štúdiá ukončila v roku 1984 so vzdelaním vyučovania uvedených predmetov na strednej škole. V rokoch 1990-1992 pokračovala v doplňujúcom štúdiu – odbor estetická výchova, na Univerzite Komenského v Bratislave. Štúdiá ukončila v roku 1994 na FF UK v Bratislave – odbor Estetika. Po štúdiách pokračuje v štúdiu Vzdelávanie vedúcich pedagogických pracovníkov–riadenie školy, organizovanom ŠPÚ v Bratislave, v roku 2012,2013 absolvovala inovačné vzdelávanie vedúcich zamestnancov.Pedagogicky pôsobí od roku 1969, najprv na základnej škole v Bojničkách, o rok neskôr v základnej škole v Košťanoch nad Turcom, kde vyučovala predmety, ako kmeňová učiteľka, Slovenský jazyk a výtvarná výchova. Od roku 1970 pôsobí ako učiteľka vo výtvarnom odbore v ZUŠ Martin, od roku 1983-1990 v ZUŠ Vrútky ako zástupkyňa riaditeľky, napokon od roku 1991 pôsobí ako riaditeľka Základnej umeleckej školy v Martine, tri školské roky pôsobí ako externý výtvarný pedagóg na Gymnáziu V. P. Tótha, kde vyučuje predmet estetická výchova. V roku 2002 odchádza zo ZUŠ Martin, zakladá Výtvarný ateliér Mgr. Libuše Turicovej v Záturčí – Martine a od roku 2005 pôsobí ako riaditeľka v Súkromnej základnej umeleckej škole Ul.A.Stodolu v Martine – Záturčí. Venuje sa príprave študentov na školy s umeleckým zameraním, uvádza do praxe koncepciu vzdelávania v umeleckom školstve v oblasti projektového vzdelávania a rozšírenej estetickej výchovy, v ktorom dosahuje výtvarný odbor školy výborné výsledky, čo dokumentujú ocenenia žiakov a pedagógov za inováciu koncepcie vyučovania, ocenenie kolekcie MŠ SR v X. ročníku Výtvarných alternatív, medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorby detí, v Považskej Bystrici, kde škola získala právo vystaviť kolekciu výtvarných prác v roku 2010.V roku 2011 prezentuje kolekciu výtvarných prác v Poľsku-Toruni v galérii dieťaťa..Pôsobí ako organizátorka v oblasti charitatívneho hnutia Stonožka v Martine, pracuje v celoslovenských porotách výtvarných súťaží, prispieva do odborných časopisov, spolupodieľa sa na tvorbe pracovných zošitov školy, organizuje krajinárske kurzy, tvorivé dielne, exkurzie za umením po Slovensku aj v zahraničí, venuje sa vlastnej výtvarnej umeleckej práci.Ocenenia:1998-ocenenie za výtvarnú tvorbu v celoslovenskom kole, výtvarnej tvorby pedagógov Chalúpkovho Brezna.2000-Medaila J.A.Komenského za výsledky pedagogickej práce v oblasti umeleckého školstva.

2001-Ocenenie KŠÚ v Žiline Za pedagogickú prácu.

2001-I.miesto v celoslovenskom kole pedagogického čítania na tému: Alternatívne vyučovanie v podmienkach ZUŠ(1996-3. miesto v celoslovenskom kole PČ).

2005-2009-2011 diplomy a ocenenia za inovačné prístupy v pedagogickej práci, zo zaslaných kolekcií výtvarných prác (Toruň – Poľsko, Lidice – Česká republika, Maďarsko, Európa v škole, cena MŠ SR výtvarné alternatívy v P. Bystrici, Život pod vodou v Poprade, Zelený svet v B. Bystrici, ceny udelené pedagógovi za kolekcie tematicky zameranými “Vesmírna Odysea v roku 2009“…).je členkou Asociácie súkromných škôl na Slovensku.

2014-získala ocenenie na medzinárodnej enviromentálnej súťaži v B.Bystrici za metodiku v pedagogickom vedení žiakov.2014-Diplom za kolekciu výtvarných prác v medzinárodnej súťaži Toruni, Poľsku.

2012- získala CENU mesta Martin za výsledky pedagogickej práce v oblasti umeleckého školstva.

Od roku 1991-2013 bolo prijatých 303 študentov z výtvarnej prípravy študentov na školy s umeleckým zameraním, stredné umelecké školy na Slovensku, Vysoké umelecké školy na Slovensku, v Čechách, Anglicku, USA 2008 – ju rodičia navrhli do životopisnej encyklopédie osobností Slovenskej republiky WHO IS WHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, zverejnenej v 5.vydaní, WHO IS WHO V SLOVENSKEJ a ČESKEJ REPUBLIKE, zverejnenej v 2.vydaní 2014.

Mgr. Alexandra Pilková,MBA, zriaďovateľka a zástupkyňa školy, vedúca výtvarného odboru.

    Po maturite na SPŠ v Martine študovala na Univerzite C a M v Nitre. V roku 1997 je absolventkou Univerzity M.Bella v Banskej Bystrici, kde v odbore výtvarná výchova obhájila kvalifikačnú skúšku. Po štúdiách v roku 1997 pokračuje v štúdiu Vzdelávanie vedúcich pedagogických pracovníkov – riadenie školy, organizovanom ŠPÚ v Bratislave v rokoch 2003-2005. V rokoch 2006-2007 absolvuje štúdium Etickej výchovy v B.Bystrici a štúdium v rámci preškolovania učiteľov “Komunikácia”, FIT v B.Bystrici.Od roku 1990 pedagogicky pôsobí na ZŠ A.Stodolu v Martine, najskôr ako učiteľka na I.stupni ZŠ, od roku 2003 ako učiteľka na II.stupni ZŠ, kde vyučuje predmet výtvarná výchova. Od roku 2005 je členkou pedagogického tímu, ktorý v spolupráci so ŠPÚ v Bratislave overuje Dočasné učebné osnovy pre I.-II.stupeň ZŠ – predmet výtvarná výchova. Aktívne spolupracovala v projekte eTweinning. Za dosiahnuté výsledky bola delegovaná na medzinárodnú konferenciu do Bruselu a v roku 2008 do Bucuresti, kde si prevzala cenu za dosiahnuté výsledky. Venuje sa moderným didaktickým trendom vyučovania, projektovému vyučovaniu. Od roku 2006 pôsobí ako pedagóg na Súkromnej základnej umeleckej škole Ul.A.Stodolu v Martine vo výtvarnom odbore, kde dosahuje výborné výsledky .Uvádza do praxe koncepciu vzdelávania v umeleckom školstve v oblasti projektového vzdelávania , v ktorom dosahuje výtvarný odbor školy výborné výsledky, čo dokumentujú ocenenia žiakov a pedagógov za inováciu koncepcie vyučovania, ocenenie kolekcie MŠ SR v X. ročníku Výtvarných alternatív, medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorby detí, v Považskej Bystrici, kde škola získala právo vystaviť kolekciu výtvarných prác v roku 2010.. V roku 2011 prezentuje kolekciu výtvarných prác v Poľsku-Torúni v galérii dieťaťa. Od roku 2012 je zástupkyňou riaditeľky školy. Rodičia ju navrhli do životopisnej encyklopédie osobností Slovenskej republiky WHO IS WHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, zverejnenej v 5. a nasledovných vydaniach.

    Ocenenia: 2005-2009-2011-2014 diplomy a ocenenia za inovačné prístupy v pedagogickej práci, zo zaslaných kolekcií výtvarných prác (Toruň – Poľsko, Lidice – Česká republika, Maďarsko, Európa v škole, cena MŠ SR výtvarné alternatívy v P. Bystrici, Život pod vodou v Poprade, Zelený svet v B. Bystrici, ceny udelené pedagógovi za kolekcie tematicky zameranými “Vesmírna Odysea v roku 2009“…).je členkou Asociácie súkromných škôl na Slovensku, Asociácie výtvarníkov a estétov SR.

2006-ocenený projekt ZOO Hand in Hand, najvyššie ocenenie Junior Challange Award v Belgicku.

2006-II.miesto v kolektívnom projekte eTwinning v Bucuresti.

2007, 2009- účasť medzi piatimi pedagógmi v hodnotení Výtvarný pedagóg roka.

Mgr.art. Alexandra Pilková, uč. výtvarného odboru, vedúca výtvarného odboru.

    Ukončila štúdium na VŠVU v Bratislave, odbor architektúra. Po absolvovaní Gymnázia V.P.Tótha v Martine, kde ukončila štúdium v roku 2008, pokračovala v štúdiách na Slovenskej technickej univerzite – v odbore architektúra a urbanizmus. V tom istom roku ukončila štúdium II. stupňa na Súkromnej základnej umeleckej škole Ul. A. Stodolu v Martine v ateliéri Mgr. Libuše Turicovej. Od školského roku 2008/2009 pedagogicky pôsobí na Súkromnej základnej umeleckej škole Ul. A. Stodolu, kde vyučuje študentov I. a II. stupňa, venuje sa príprave študentov na umelecké školy. Je autorkou zaujímavých projektov venovaných architektúre a designu. Venuje sa počítačovej grafike.

Ocenenia:

2008 – kolektívna výstava absolventov SúZUŠ II.stupňa v spolupráci s kultúrnym centrom “Dotyky a spojenia“ v Martine.

2007 – 1.cena Európa v škole – reprezentovala Slovensko na medzinárodnom pobyte víťazov v Rakúsku.

Mgr.A.Mgr. Marcel Turic, uč.výtvarného odboru, zástupca riaditeľky školy.

    Vzdelanie:

1991-1997 VŠUP - PRAHA, Vysoká škola umělecko-průmyslová, odbor architektúra

1993-1997 DAMU - PRAHA, Divadelná akadémia múzických umení, odbor filmová a televízna scénografia

1997-1998 VŠUP - PRAHA, Vysoká škola umělecko-průmyslová, odbor interiérová tvorba

1998-1999 VŠVU - BRATISLAVA, Vysoká škola výtvarných umení, odbor grafický design

2016-2017 PFUK - PRAHA, Pedagogická fakulta UK, pedagogika výtvarnej výchovy 

Pracuje ako samostatný architekt. V rámci svoje profesionálnej praxe sa podieľal na množstve vlastných aj teamových architektonických projektov a realizácií u nás, v Českej republike, USA, Nemecku a iných krajinách. Jeho činnosť zahŕňa oblasť interiérovej architektúry a designu, drobnej architektúry, rezidenčnej a komerčnej architektúry menšieho a stredného rozsahu, ako aj účasť či spolupráca na rozsiahlých projektoch. Pôsobil ako pedagóg na Ústave jazykovej a odbornej prípravy Karlovej univerzity v Prahe. Od roku 2011 vyučuje na SúZUŠ A.Stodolu v Martine. Venuje sa výuke prípravného štúdia výtvarnej výchovy, I. a II. stupňa základného výtvarného vzdelávania, výtvarnej prípravy študentov na stredné a vysoké umelecké školy, podieľa sa na tematických workshopoch, kurzoch, lekciách apod. Žije a pracuje v Prahe a Martine. 

www.turic.cz

JUDr. Katarína Pilková,LLM, uč. výtvarného odboru.

    Po absolvovaní Gymnázia V.P.Tótha v Martine, kde ukončila štúdium v roku 2007, pokračovala v štúdiách ekonómie a práva na paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave. V tom istom roku ukončila štúdium II. stupňa na Súkromnej základnej umeleckej škole Ul. A. Stodolu v Martine v ateliéri Mgr. Libuše Turicovej. Od školského roku 2011/2012 pedagogicky pôsobí na Súkromnej základnej umeleckej škole Ul. A. Stodolu, kde vyučuje v prípravnom štúdiu. Ukončila magisterské štúdium Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, právo a rigorózne štúdium.

Mgr.Helena Chomová, uč. výtvarného odboru.

    Pôsobila ako pedagóg výtvarného odboru a riaditeľka v ZUŠ v Martine.  

Mgr.Ján Bóna, uč. výtvarného odboru.

  

Mgr.Katarína Thron, vedúca hudobného odboru – vyučuje hru na akordeón, hru na klávesové nástroje – keyboard, hudobnú náuku, prípravné štúdium.

    Na škole vyučuje akordeón, keyboard, hudobnú náuku. Popri štúdiu na Konzervatórii v Žiline pôsobila v Žilinskom miešanom zbore. Zúčastňovala sa súťaží, koncertov doma i v zahraničí. Pedagogicky začala pôsobiť na ZUŠ v Martine už počas svojho štúdia. Od školského roku 2001/2002 pôsobila na ZUŠ F.Kafendu vo Vrútkach, najskôr ako učiteľka, neskôr aj zástupkyňa hudobného odboru.Od školského roku 2007/2008 na SúZUŠ Ul.A.Stodolu v Martine ako vedúca hudobného odboru. Vysokoškolské štúdium ukončila v Ružomberku na Katolíckej univerzite a v roku 2011 na KU v Prahe – odbor špeciálna pedagogika. Počas svojej pedagogickej činnosti vychovala veľa absolventov, ktorí dnes pôsobia na hudobnej scéne či pedagogicky. Výborné výsledky dosahuje v prípravnom štúdiu.

Mgr.art.Mária Kosperová (Hočová), uč.hudobného odboru – vyučuje hru na klavír, hudobnú náuku, prípravné štúdium, súborovú hru.

     Ako pedagóg klavíra na SúZUŠ pôsobí od roku 2007. Venuje sa tvorbe pre deti a mládež, vďaka čomu vznikli tieto hudobno – literárne diela : Kresadlo, Malý Princ, Deduškova Rukavica, Cesta okolo sveta, muzikál – Safari, O škole. Jej žiaci dosiahli popredné umiestnenia na celoslovenských súťažiach v oblasti komornej hry. Počas štúdií významne prispela zbierkou cien z celonárodných i medzinárodných súťaží, ďalej vystupovala na medzinárodných festivaloch a aktívne sa zúčastňovala medzinárodných interpretačných kurzoch, na ktorých vystúpila v spolupráci s orchestrom z Čenstochovej a Ľvovu. Je aktívnom umelkyňou a vystupuje na slovenských pódiách.

Vzdelanie:

2014-2016   AMU Banská Bystrica /Mgr. art./, vedenie: prof. Marián Lapšanský

2013            Akademia Muzyczna Bydgoszcz, vedenie: prof. Jaroslaw Drzewiecki

2013-2010   VŠMU Bratislava   /bc./, vedenie:  Mgr.Art.Marcel Štefko ArtD.

2010-2005   Konzervatórium v Žiline /DIS.art/, vedenie: MgrA. Darina Švárna

Súťaže a ocenenia:

2012            Zlatý Parnas (laureátsky titul), Bieszady bez granic, Sanok, Poľsko, najvyššie ocenenie spomedzi 120 klaviristov z celej Európy 

2011            1. cena v interpretačnej súťaži Musicca Slovacca, Banská Bystrica

2010            2. cena v  Súťaži študentov slovenských konzervatórií. Cena slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora

2009            Cena VÚC za najlepšiu žiačku strednej školy

2008            Špeciálna klavírna cena na medzinárodnom festivale Anglo-czechoslovak trust v Londýne

2007            1.miesto (s Andrejom Krištofom) na medzinárodnej sútaži pre klavírne   dua v Jeseníku v Českej republike

2006            3. miesto v Súťaži študentov slovenských konzervatórií

2005            cena hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby autora 20.storočia na medzinárodnej klavírnej súťaži „Košice 2005“ (4. cena)

2004            Ocenenie ministerstva školstva za úspešnú reprezentáciu Slovenskej  republiky na medzinárodných súťažiach                        

2003           Laureát klavírnej dielne v Dolnom Kubíne

2003            Zlaté pásmo v rámci hudobného festivalu v Banskej Bystrici

1999            1. miesto  v medzinárodnej klavírnej súťaži J. N. Hummela, Bratislava

1999-2005    1. miesta  v Regionálnej klavírnej súťažnej prehliadke v Martine

Majstrovské interpretačné kurzy:

2013            Banská Bystrica, Forum per tasti, vedenie: A. Pikul (Krakov)

2012            Sanok, Poľsko, Bieszady bez granic, vedenie: P. Giusiano (Paríž)

                   A.Tatarski: Varšava

2011            Eisenstadt, Rakúsko, Liszt the progressive, vedenie: F. Oldenburg

(Amsterdam), P.Puglisi (Rím),  A. Simon (Barcelona)

2011            Banská Bystrica, Forum per tasti, vedenie: J. Drzewiecki

2006            Ružomberok, Katolícka Univezita, vedenie: I. Černecká (Bratislava)

2004            Jurmala, Lotyšsko, vedenie: A. Gindin, V. Tropp (Moskva)

Koncerty:

2013Bratislava, koncertná sieň Dvorana, bakalársky koncert

Banská Bystrica, Akadémia umení, koncert víťazov

festivalu Forum per tasti

Bydgoszcz, Poľsko, Akademia Muzyczna, Koncert Kompozytorsky

2012            Varšava, Poľsko, Koncert levov klavíra 

Vráble, Kultúrny dom, Vianočný Koncert

Košice, Koncert s orchestrom Czensochowa, dirigent: I. Dohovič

Czenstochowa, Poľsko, Koncert s orchestrom, dirigent: I. Dohovič

Sanok, Poľsko, Koncert s orchestrom Ľvov, dirigent: I. Pylatiuk                   

2011            Bratislava, Primaciálny palác, Hummelov festival

Banská Bystrica, Slovenský rozhlas, v programe: Štúdio mladých

2010            Žilina,Konzervatórium Slovenský rozhlas, v programe:

Štúdio mladých

2008            Londýn ,Veľká Británia, National Theatre Hall, koncert

Jeseníky, Česko, Koncert víťazov Shubertovej súťaže Žilina, Dom

umenia Fatra, Nedeľné matiné

2004            Riga, Lotyšsko, Národný kultúrny dom,  koncert

 

Mgr.art.Michal Haľama, DiS.art., uč. hudobného odboru – vyučuje hudobnú náuku, komornú hru, prípravné štúdium a hru na dychové nástroje – zobcová flauta, saxofón, klarinet.

     Hudbu začal študovať roku 1998 v Martine na Základnej umeleckej škole Ul. P. Mudroňa v odbore zobcová flauta, z ktorej roku 2001 prestúpil na saxofón. Saxofónu sa venoval na tejto umeleckej škole s trojročnou prestávkou až do roku 2010. Na tejto istej škole navštevoval aj výtvarný odbor od roku 1994 do 2004. S jedným svojim výtvarným dielom vyhral roku 2001 tretie miesto na súťaži „ Moja bezpečná budúcnosť v 3. tisícročí“ na počesť vstupu Slovenskej Republiky do NATO v Bratislave. Od roku 2005 - 2009 študoval gymnázium vo Vrútkach. Roku 2010 bol prijatý na štátne konzervatórium do Žiliny, do saxofónovej triedy Mgr. Art. Mareka Pastírika ArtD., ktoré ukončil roku 2016, a následne bol prijatý na Akadémiu umení v Banskej Bystrici.  Na konzervatóriu hral množstvo klasickej, jazzovej, tanečnej a swingovej hudby. Účinkoval v saxofónovom kvartete žilinského konzervatória, ako aj v big bande žilinského konzervatória( obidve hudobné telesá viedol Mgr. Art Marek Pastírik ArtD.). Od roku 2008 doteraz aktívne cestuje po Slovensku a Česku, a koncertuje s hudobnými skupinami rôznych hudobných zoskupení a štýlov. Od roku 2013 účinkuje aj  po boku rôznych významných slovenských „deejayov“ pri hre modernej tanečnej hudby „house music, electro swing.“ Posledné roky sa intenzívne venuje aj hre na zobcovej flaute, priečnej flaute a hre na klarinete. Od školského roku 2014/ 2015 pedagogicky pôsobí na Súkromnej základnej umeleckej škole Ul. A. Stodolu. 

Externe so školou spolupracujú:

Bc. Alexandra Štefanáková

Mgr.art. Ivan Illovský, externý pedagóg, workshopy skla a keramiky.

Mgr.art.Jakub Šuvada, absolvent VŠVU a VŠMU, tvorba dokumentu o škole, fotodokumentácie školy, animovaná tvorba, fotografia.

Mgr.art.Veronika Gruberová, absolventka VŠVU, projekty tvorivých dielní, workshopy.

Ing.arch.Pavlína Závacká, absolventka VÚT Brno, v projektoch tvorivých dielní a pod.

 

Ostatní zamestnanci školy:

Mgr. Peter Turic – technik, školník

Ing.Markéta Turicová – tajomníčka