Do pozornosti rodičom

Vážení rodičia,

zápis žiakov POKRAČUJÚCICH V ŠTÚDIU s odovzdaním prihlášky prosíme odovzdať najneskôr do 12.9.2021.

Zápis NOVOPRIJATÝCH žiakov na štúdium s vyplnenou a podpísanou prihláškou, prosíme odovzdať najneskôr do 12.9.2021. 

"Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov" a zápisné žiadame uhradiť na bankový účet: SK9802000000002122740751 s prideleným VS (variabilným symbolom) z prihlášky, menom a priezviskom žiaka, najneskôr do 15 októbra 2021. Vzhľadom k opatreniam Covid 19 v minulom šk. roku bolo možné žiadať vrátenie príspevkov na II.šk polrok, ak boli uhradené, prípadne ich bude možné použiť v rámci úhrady pre ďalší školský polrok. Podrobnejšie informácie získate na riaditeľstve školy.

Ďakujeme.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRE ZBER ÚDAJOV:

Zákon 325 z 20. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne Čl. I § 7 odsek 5 písmená a), b), c) a d)

(5) Ak žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a h) a odseku 2(ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi.

Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje:

a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia,

d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.

Prihlášku ku štúdiu je možné vypísať a vytlačiť na stránke iZUŠ.sk