Prijímacie skúšky 2018

Kto sme?

Súkromná základná umelecká škola Ul.Aurela Stodolu v Martine-Záturčí – ďalej len SúZUŠ: – má kvalitatívne dôstojné miesto v umeleckom vzdelávaní na pôde nášho mesta, v regióne – zapísala sa výsledkami svojej práce, kvalitnou prezentáciou, aktivitami, tvorivými dielňami, výstavami aj v rámci celého Slovenska a medzinárodne. – poskytujeme umelecko-estetické vzdelávanie v odbore výtvarnom, odbore dramatickej tvorby a výchovy, odbore hudobnom.
-od 5 rokov v prípravnom štúdiu,
-od 6-7 rokov do 19 rokov, v štúdiu na I.stupni a II.stupni základného štúdia,
-v štúdiu pre dospelých,
-v kurzoch kreatívnej tvorby s deťmi.
-SúZUŠ navštevujú študenti, ktorí chcú ďalej študovať na školách s umeleckým, estetickým, umenovedným zameraním, na ktoré sa pripravujú v projekte výtvarnej prípravy. Kavlitnú prípravu reprezentuje vysoká úspešnosť prijatých študentov.

Náš štúdijný program?

– v odbore výtvarnej tvorby a výchovy – ponúka výtvarné vzdelávanie, ktorého obsahom je koncepcia a metodika vyučovania výtvarných radov, projektov spojených nosnou témou… Alternatívne možnosti sa prelínajú, dopĺňajú v predmetoch kresba, maľba, grafika, dekor. činnosti, modelovanie a priestorové vytváranie, akčná tvorba, počítačová animácia…

– v odbore dramatickej tvorby a výchovy – ponúka vzdelávanie v oblasti dramatickej výchovy. Obsahom štúdia je rozvoj rečovej a pohybovej kultúry, tvorivého myslenia, verbálneho, hereckého prejavu, kreatívneho myslenia, cítenia, kreativity hlasového a pohybového prejavu, schopnosti empatického myslenia a integrácie do kolektívu, prejavu emócií. Pri tvorivej realizácii finálnych prezentácií využíva prvky alternatívneho divadla s využitím symbolu, alternatívnych výrazových prostriedkov.

– v odbore hudobnom – ponúka hudobné vzdelávanie v prípravnom štúdiu, v štúdiu na I. a II.stupni, so zameraním na prípravu ku hre na nástroji, ku hre na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, ku hre na husliach, komornej, súborovej hre a zborovom speve.

Prijímacie skúšky do odborov sú 3.-4.mája 2018 od 14.00 hod.-17.00 hod. v SúZUŠ, Ul. A.Stodolu Záturčie.

- zápis s odovzdaním prihlášky sa uskutoční od 4.apríla 2018 do 11.septembra 2018 vždy od 14.00 hod.-17.00 hod. u vedúcich odborov a tr.učiteľov.
- otvorenie školského roka 2017/2018 bude 3.septembra 2018 o 14.00 hod.- do 17.00 hod.
- na ostatné odbory prineste úsmev a dobrú náladu.

Kde nás nájdete? SúZUŠ Ul.A.Stodolu Martin-Záturčie vchod zo dvora materskej školy
Informácie získate na t.č .Mgr.Libuša Turicová: 0915 340135.

Mgr.Libuša Turicová, riaditeľka školy